54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 จำนวน 13 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020071 บ้านนาถ่อน ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
206
8
16
นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
47020072 บ้านต้นผึ้ง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
182
12
18
นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
11
นางอรกมล นรัฐกิจ
47020074 บ้านนาล้อม ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
10
นายสุชาติ สุวรรณรงค์
47020076 บ้านดอนดู่ ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
40
9
7
นายนิพนธ์ ประมาชิด
47020077 บ้านโนนขมิ้น ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
5
47020078 บ้านโคกสามัคคี ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
9
9
นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
153
8
13
นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
47020096 บ้านท่าลาด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
4
3
3
47020097 บ้านสงเปลือย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
9
นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
399
19
27
นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
47020099 บ้านอุ่มเหม้า ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
130
8
13
นายมานพ ศรีสร้อย
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
10
นายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม