55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 จำนวน 14 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
198
12
14
นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
47020113 บ้านดอนยานาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
6
ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง
47020114 บ้านโคกศาลา ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
46
7
3
47020115 บ้านผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
5
นายอดิรัน พรหมศิริ
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
155
8
14
นายธวัชชัย ศรีสำราญ
47020117 บ้านนาบ่อ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
33
9
5
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
12
นายบุญถิ่น ภูดินทราย
47020119 บ้านโพนไผ่ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
7
นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
47020120 บ้านห้วยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
138
9
13
นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
121
8
13
นางสาวนราวดี จันทะนาม
47020122 บ้านหนองแวง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
8
นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
28
7
4
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
10
นายยุทธพงษ์ พจนา
47020125 บ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
178
12
17
นายบุญจันทร์ เจริญไชย