54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 จำนวน 13 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
172
11
19
นายจันดา ฤทธิธรรม
47020103 บ้านดงบังป่าโจด ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
12
นางสุมาลี เพชรไชย
47020104 บ้านโคกตาดทอง ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ประถมศึกษา
53
8
8
นางสิริมา ศรีสำราญ
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
89
8
12
นายยศกร ปวงสุข
47020106 บ้านทุ่งเชือก คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
218
9
13
นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
153
8
13
นางภรินทร อัคนิจ
47020108 บ้านหนองแปน คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
5
47020109 บ้านคำบ่อ คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
166
8
11
นายรังสรรค์ มนดาล
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
169
9
12
นายโชคชัย สุรารักษ์
47020111 บ้านตาดภูวง คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
383
11
25
นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
133
8
12
นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
182
11
17
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
141
8
11
นางสาวทอแสง สมพินิจ