54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020226 บ้านชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
188
11
19
นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
291
11
18
นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
47020228 บ้านภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
210
11
19
นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
385
14
23
นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
47020230 บ้านคำก้าว ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
10
นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
47020231 บ้านท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
8
นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน
47020242 บ้านไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
9
นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
47020243 อุดมสังวรวิทยา ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
326
16
20
นายประมงค์ สุขชิน
47020244 ชุมชนส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
10
นายชูเกียรติ ศิริดล
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
145
11
19
นายชุมพร กรุณานำ
47020246 บ้านทันสมัย ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
9
นายทวี แสนอุบล
47020247 บ้านหนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
72
9
8
นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร