55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020226 บ้านชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
179
11
17
นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
296
13
13
นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
47020228 บ้านภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
202
11
18
นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
378
16
20
นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
47020230 บ้านคำก้าว ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
10
นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
47020231 บ้านท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
7
นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน
47020242 บ้านไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
9
นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
47020243 อุดมสังวรวิทยา ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
292
15
21
นายประมงค์ สุขชิน
47020244 ชุมชนส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
7
7
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
143
11
17
นายชุมพร กรุณานำ
47020246 บ้านทันสมัย ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นายทวี แสนอุบล
47020247 บ้านหนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
65
9
6
นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร