54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020232 บ้านปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
11
นายอำนวย พูลศิลป์
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
254
11
18
นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
47020234 บ้านโพนสวาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
9
นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
97
9
11
นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
47020236 อภัยดำรงธรรม ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
77
9
9
นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
47020237 บ้านหนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
14
นายเดชชัย สารบรรณ
47020238 บ้านโคกสะอาด วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
83
9
9
นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
130
11
17
นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
192
11
23
นายประวิทย์ เหมะธุลิน
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
9
นายถนัดพร ฝุ่นเงิน