55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020232 บ้านปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
141
8
11
นายอำนวย พูลศิลป์
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
239
11
12
นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
47020234 บ้านโพนสวาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
7
นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
100
9
9
นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
47020236 อภัยดำรงธรรม ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
72
9
8
นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
47020237 บ้านหนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
122
8
15
นายเดชชัย สารบรรณ
47020238 บ้านโคกสะอาด วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
84
9
8
นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
126
11
15
นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
194
11
22
นายประวิทย์ เหมะธุลิน
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
10
นายถนัดพร ฝุ่นเงิน