54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
138
8
11
นายธนพงษ์ ศักดิ์ศรีวัน
47020145 บ้านยางคำ คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
57
8
5
นางขันแก้ว เกตุรักษ์
47020146 บ้านคำสะอาด คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
307
14
21
นายชนุตร์ หัสขันธ์
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
172
8
12
นายสายชล แก้วสนิท
47020148 บ้านหนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
135
8
11
นายรัชพล พรหมจำปา
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
10
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
217
11
17
นายคำสิงห์ พิบูลภักดี
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
9
9
นายวิศรุต อุดมลาภ
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
9
นายเจตพนต์ จันทร์เขียว
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
206
9
15
นายประสิทธ์ จันทร์ไทย
47020178 บ้านโคกหนองกุง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
8
นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
47020179 บ้านคำนาดี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
7
นายธนกฤต ชนูนันท์