54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 จำนวน 14 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020138 บ้านค้อใต้ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
5
3
2
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
177
11
18
นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
123
8
11
นายสมรรถชัย จดจำ
47020141 ชุมพลศึกษา ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
7
นายวิวัฒน์ ชูจิต
47020142 คำเจริญวิทยา ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
7
นายวารินทร์ หอมเฮ้า
47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
5
47020180 ชุมชนบงเหนือ บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
200
10
17
นายสุรเกียรติ รวมธรรม
47020181 บ้านดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
10
นางนงรักษ์ ไตรยขันธ์
47020182 บ้านขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
29
7
6
นายสุรสิทธิ์ วรภาพ
47020183 บ้านบาก บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
5
นายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ
47020184 บ้านจำปานาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
136
8
12
นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร
47020185 บ้านโคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
104
8
10
นายอำนาจ ประภาหาร
47020186 บ้านโนนสะอาด บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
5
47020187 บ้านหนองกุง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
10
นายประสิทธิชัย เบ้าคำ