54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
236
9
15
นายปัญญา คนงาม
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
140
8
11
นายสมพร เสนเสนา
47020152 บ้านบึงโน โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
341
14
24
นายสุภพ พิลาโสภา
47020153 บ้านหนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
222
11
16
นายยวงรัตน์ รัฐไสย
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
9
นายวินิตย์ พิชพันธ์
47020155 บ้านตาล โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
207
10
14
สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา
47020193 บ้านหนามแท่ง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
12
นางนิตยา รอดเข็ม
47020194 บ้านถ่อน บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
324
14
21
นายอนุรักษ์ ดอนเส
47020195 บ้านหนองบัวแพ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
10
นายนครชัย อุดมลาภ
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นางสาวพัชรารัตน์ แสงวงศ์
47020197 บ้านหนองตาล บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
9
นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
47020198 บ้านทุ่งปลากัด บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
11
นายสนิท เชื้อเพชร