54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 จำนวน 16 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
370
16
28
นายเสงี่ยม นรสาร
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
121
8
10
47020165 บ้านม้า ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
4
47020166 บ้านดอนยานาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
17
8
3
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
9
นายคงกระพัน งอยผาลา
47020168 บ้านหนองหว้า ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
9
นายศฤง ร่าเริง
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
226
11
21
นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
47020170 บ้านโคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ประถมศึกษา
66
8
10
นายเนรมิตร ไชยคุณ
47020171 บ้านคันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
62
9
8
นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
47020172 บ้านหนองหอย ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
5
3
1
47020173 บ้านธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
49
7
7
47020199 บ้านหนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
87
9
12
นายธนบัตร พละชัย
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
261
11
22
นายวีระชัย อินทรเกษม
47020201 บ้านพันนา พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
95
8
12
นายจเร เมืองบาล
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
46
9
6
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
79
9
11
นางอุทัยวรรณ ชูบุญ