54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 จำนวน 14 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020156 บ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
193
11
18
นายเกริกภพ คำภาศรี
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
139
8
14
นายศราวุธ เกษสะอาด
47020158 บ้านหนองดินดำ ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
9
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
116
11
17
นายสมชาย คำภูแสน
47020160 บ้านหนองหลักช้าง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
8
นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
47020161 บ้านนาเตียง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
57
8
6
47020162 บ้านหนองหวาย ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
75
9
9
นายภัทราวุธ โคตรเรือง
47020208 บ้านนางัว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
59
9
8
นางสาวสรญา วัชระสังกาศ
47020209 บ้านโคกสีไค แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นายศรีอุดร อุปโคตร
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
123
8
12
นายเอกราช เกษศรี
47020211 บ้านแวง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
150
8
13
นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
126
8
12
นายธีรยุทธ คำทิพย์
47020213 บ้านโพนงาม แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
3
47020214 บ้านสร้างแป้น แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
131
8
13
นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์