54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 จำนวน 11 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020204 บ้านโพนสูง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
7
นายสมสมัย หารธงชัย
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
8
นางทิพสุคนธ์ นามมะณี
47020206 บ้านดอนเชียงยืน โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
134
8
13
นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์
47020207 บ้านคำชนดงต้อง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
154
8
14
นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี
47020215 บ้านหนองชาด สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
13
นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1,494
50
92
นายแกล้วกล้า ประชานันท์
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
129
8
15
นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
832
30
49
นายจารุ ทองประกอบ
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
379
20
28
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
365
12
24
นายสมหวัง มหาวัง
47020221 บ้านหวาย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
68
9
7
นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล