54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
101
9
11
นายคำปุน เสนศรี
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
40
9
8
นางสาวหฤทัย สิมมะลา
47020190 บ้านคำไชยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
9
นายวิวิฒน์ กุตัน
47020191 บ้านนาทม บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
10
นายอาทิตย์ พลเศษ
47020192 บ้านคำสะแนน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
11
นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
385
16
22
นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
47020223 บ้านโคกดินแดง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
151
9
15
นางวิจิตรา สำแดงไชย
47020224 บ้านโคกสำราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
11
นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้น หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6