55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 จำนวน 11 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
116
9
10
นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
263
11
19
นายมงคล สุวรรณโคตร
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
362
13
23
นายอิศรางกูร บุตรวิชา
47030202 บ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
373
14
20
นายนพดล พละศักดิ์
47030203 บ้านดงบาก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
319
13
19
นายอภิชาติ หงษ์ภู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
339
12
23
นายธนบดี อินลี
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
220
12
17
นายโยธิน เขียววิชัย
47030206 บ้านคำเม็ก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
4
นายอัครเดช จันทร์โยธา
47030207 บ้านนาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
656
25
36
นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
47030209 บ้านดงสง่า หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
220
11
15
นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน
47030210 บ้านหนองแปน หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
188
11
15
นายนิคม สีสิงห์