55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
891
30
39
นายไพรวัลย์ ชินโณ
47020080 บ้านนาเหมือง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
135
8
12
นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
10
นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
6
47020083 บ้านสร้างขุ่ย พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
4
นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
47020086 บ้านม่วงคำ พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
132
8
14
นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ