55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
165
8
12
นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
47020096 บ้านท่าลาด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
3
3
3
47020097 บ้านสงเปลือย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
9
นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
408
19
27
นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
47020099 บ้านอุ่มเหม้า ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
9
นายมานพ ศรีสร้อย
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
9
นายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม