55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 139 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
44
7
6
นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
7
นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
47020039 บ้านบะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
11
นางสาวเบญญา สัพโส
47020040 บ้านท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
80
9
9
นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
47020041 บ้านนาตากาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
12
นายรัชตะ สมพมิตร
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
7
นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
47020043 บ้านบะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
79
8
8
นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน
47020048 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
47020064 บ้านหนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
73
9
8
นายพันณาราย เมืองแสน
47020065 บ้านเปือย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
57
9
7
นายทัศน์ณรงค์ อัมราช
47020066 บ้านขมิ้น วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
27
9
4
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
6
นายเสมอ บุตรศรี
47020051 บ้านสมสะอาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
9
นางกรรณิกา วิภาคะ
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
7
47020036 บ้านนาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
8
นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
47020038 บ้านภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
45
9
7
นายดิเรก ภาโสม
47020069 บ้านดอนกอย สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
10
นายอรุณ ชัยราช
47020023 บ้านโนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
21
4
5
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
21
5
5
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
22
6
4
47020016 บ้านดอนม่วย ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
54
9
4
นายสราวุฒิ บุญยืน
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นายวชิราวุธ ปานพรม
47020018 บ้านช้างมิ่ง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
9
นางนงนุช แก้วไชยะ
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
10
นายอดิศร ไชยเทพ
47020058 บ้านโนนอุดม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
9
นายก่อเกียรติ สัพโส
47020059 บ้านโคก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
111
9
15
นายกัมปนาท สุจริต
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
9
9
นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี
47020061 บ้านหินแตก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
59
9
8
นางนันทา บุรีแสง
47020054 บ้านทิดไทย ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
9
นายอุดร ผ่านสุวรรณ
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
11
47020029 บ้านนาเลา นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
47020031 บ้านนาใน นาใน พรรณานิคม สกลนคร ประถมศึกษา
26
6
3
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
10
นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี
47020096 บ้านท่าลาด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
3
3
3
47020097 บ้านสงเปลือย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
9
นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
6
47020083 บ้านสร้างขุ่ย พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
4
นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
47020087 บ้านดอนหวาย ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
9
6
3
นางพอใจ อินทร์สา
47020088 บ้านนาแยง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
18
6
3
47020091 บ้านสมสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
9
7
นายนาวา มาตราช
47020093 บ้านหนองไฮ แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
8
นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
47020094 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
23
7
0
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
6
นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
9
นายสุวิทย์ ป้อสาย
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
10
นางอรกมล นรัฐกิจ
47020074 บ้านนาล้อม ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
10
นายสุชาติ สุวรรณรงค์
47020075 บ้านขัวขอนแคน ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
47020076 บ้านดอนดู่ ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
42
9
7
นายนิพนธ์ ประมาชิด
47020077 บ้านโนนขมิ้น ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
4
47020078 บ้านโคกสามัคคี ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
9
7
นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
28
7
4
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
10
นายยุทธพงษ์ พจนา
47020119 บ้านโพนไผ่ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
7
นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
47020122 บ้านหนองแวง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
8
นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
47020115 บ้านผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
5
นายอดิรัน พรหมศิริ
47020117 บ้านนาบ่อ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
33
9
5
47020113 บ้านดอนยานาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
6
ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง
47020114 บ้านโคกศาลา ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
46
7
3
47020108 บ้านหนองแปน คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
5
47020103 บ้านดงบังป่าโจด ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
9
47020104 บ้านโคกตาดทอง ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ประถมศึกษา
45
8
8
นางสิริมา ศรีสำราญ
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
9
นายยศกร ปวงสุข
47020197 บ้านหนองตาล บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
95
8
9
นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
47020221 บ้านหวาย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
69
9
8
นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล
47020204 บ้านโพนสูง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
6
นายสมสมัย หารธงชัย
47020198 บ้านทุ่งปลากัด บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
117
8
11
นายสนิท เชื้อเพชร
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
7
นางทิพสุคนธ์ นามมะณี
47020195 บ้านหนองบัวแพ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
89
8
9
นายนครชัย อุดมลาภ
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
9
นางสาวพัชรารัตน์ แสงวงศ์
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
79
8
9
นายวินิตย์ พิชพันธ์
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
114
8
13
นายเอกราช เกษศรี
47020213 บ้านโพนงาม แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
5
47020208 บ้านนางัว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
72
9
8
นางสาวสรญา วัชระสังกาศ
47020209 บ้านโคกสีไค แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
8
นายศรีอุดร อุปโคตร
47020199 บ้านหนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
99
9
7
นายธนบัตร พละชัย
47020158 บ้านหนองดินดำ ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
10
นายกิตติพงษ์ พรมทอง
47020160 บ้านหนองหลักช้าง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
7
นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
47020161 บ้านนาเตียง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
63
8
6
47020162 บ้านหนองหวาย ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
74
9
6
นายภัทราวุธ โคตรเรือง
47020201 บ้านพันนา พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
7
12
นายจเร เมืองบาล
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
46
9
7
นางภรปภา ศรีธิสาร
47020171 บ้านคันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
52
9
8
นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
47020172 บ้านหนองหอย ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
9
5
1
47020173 บ้านธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
49
7
7
47020170 บ้านโคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ประถมศึกษา
61
8
10
นายเนรมิตร ไชยคุณ
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
89
9
8
นางอุทัยวรรณ ชูบุญ
47020165 บ้านม้า ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
6
นายสลิด ทับทิม
47020166 บ้านดอนยานาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
19
8
3
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
5
นายคงกระพัน งอยผาลา
47020168 บ้านหนองหว้า ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
7
นายศฤง ร่าเริง
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
92
9
10
นายคำปุน เสนศรี
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
43
9
8
นางสาวหฤทัย สิมมะลา
47020190 บ้านคำไชยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
7
นายวิวิฒน์ กุตัน
47020224 บ้านโคกสำราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
10
นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้น หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
4
47020191 บ้านนาทม บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
104
8
5
47020192 บ้านคำสะแนน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
11
นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
8
47020145 บ้านยางคำ คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
4
นางขันแก้ว เกตุรักษ์
47020187 บ้านหนองกุง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
7
นายประสิทธิชัย เบ้าคำ
47020138 บ้านค้อใต้ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
7
4
2
47020141 ชุมพลศึกษา ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
5
นายวิวัฒน์ ชูจิต
47020142 คำเจริญวิทยา ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
6
นายวารินทร์ หอมเฮ้า
47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
92
8
3
นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
78
9
9
นายวิศรุต อุดมลาภ
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
112
8
9
นายเจตพนต์ จันทร์เขียว
47020178 บ้านโคกหนองกุง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
6
นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
47020179 บ้านคำนาดี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
7
นายธนกฤต ชนูนันท์
47020181 บ้านดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
11
นางนงรักษ์ ไตรยขันธ์
47020182 บ้านขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
35
7
5
47020183 บ้านบาก บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
5
นายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ
47020185 บ้านโคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
11
นายอำนาจ ประภาหาร
47020186 บ้านโนนสะอาด บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
33
8
3
47020244 ชุมชนส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
7
7
47020246 บ้านทันสมัย ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
9
นายทวี แสนอุบล
47020247 บ้านหนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
65
9
6
นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
47020242 บ้านไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
9
นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
10
นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
47020238 บ้านโคกสะอาด วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
84
9
8
นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
47020234 บ้านโพนสวาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
7
นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
100
9
9
นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
47020236 อภัยดำรงธรรม ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
72
9
8
นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
47020230 บ้านคำก้าว ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
10
นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
47020231 บ้านท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
7
นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน
47020136 บ้านหนองผักเทียม หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
47020134 บ้านหนองบัวบาน หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
10
นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
47030190 บ้านนาดี เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
9
7
นางลัดดาพร อุดมมา
47030188 บ้านทุ่งคำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
4
นายวิเศษ เสนาชัย
47030200 บ้านหนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นายปิยะนันท์ ธิโสภา
47030189 บ้านสร้างฟาก เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
6
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
87
9
5
นางยุวดี แสงจันทร์
47030198 หนองจาน ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
39
9
5
47030186 บ้านคำบอน โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
5
47030193 บ้านหนองฮังแหลว เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
8
นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
47030192 บ้านแกดำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
30
9
5
47030194 บ้านทุ่งแก ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร ประถมศึกษา
17
17
4
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
116
9
10
นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน
47030206 บ้านคำเม็ก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
4
นายอัครเดช จันทร์โยธา
47030199 บ้านหนองน้อย ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
9
นายหนูทอง อินทะวงษ์