โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 51 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ผู้บริหาร
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 20 นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
47020021 บ้านตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 49 นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
47020022 บ้านเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 35 นายพรเทพ นามโยธา
47020030 บ้านอูนดง นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 57 นายฉัตรชัย ถานะลุน
47020032 บ้านผักคำภู นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 82
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 46 นายเทพวิมล โคตรตาแสง
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 77 นางละอองเดือน คนยัง
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 48 นายธีรพล ผ่องกมล
47020055 บ้านคำแหว ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 44 นายนาวา มาตราช
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 37 นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
47020057 บ้านคำข่า ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 36 ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 115 นางสุภาพร กิณเรศ
47020063 บ้านบึง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา 45 นายคมกฤษณ์ คนยัง
47020070 บ้านโนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่
47020072 บ้านต้นผึ้ง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 68 นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 74 นายสุภาพ ช่างสอน
47020089 บ้านหนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 65 นายไมตรี บนปาก
47020090 บ้านแร่ แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 85 นายสุรพล บรรเทา
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 104 นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 82 นายจันดา ฤทธิธรรม
47020111 บ้านตาดภูวง คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 68 นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 46 นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
47020125 บ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 49 นายบุญจันทร์ เจริญไชย
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 53
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 49 นายทองใบ ธุระนนท์
47020132 บ้านสุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 34 นายสุนทรา นนสุราช
47020133 บ้านอูนโคก หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 39 นายภพธรรม มะลิทอง
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 46 นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
47020146 บ้านคำสะอาด คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 172 นายชนุตร์ หัสขันธ์
47020152 บ้านบึงโน โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 162 นายสุภพ พิลาโสภา
47020153 บ้านหนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 71 นายยวงรัตน์ รัฐไสย
47020156 บ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 54 นายเกริกภพ คำภาศรี
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 32 นายสมชาย คำภูแสน
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 177 นายเสงี่ยม นรสาร
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 70 นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 65 นายคำสิงห์ พิบูลภักดี
47020194 บ้านถ่อน บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 155 นายอนุรักษ์ ดอนเส
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 79 นายวีระชัย อินทรเกษม
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 642 นายแกล้วกล้า ประชานันท์
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 117 นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 102 นายสมหวัง มหาวัง
47020226 บ้านชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 48 นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 91 นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
47020228 บ้านภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 47 นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 122 นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 66 นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 37 นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 60 นายประวิทย์ เหมะธุลิน
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 38 นายชุมพร กรุณานำ
47030203 บ้านดงบาก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 81 นายอภิชาติ หงษ์ภู
47030209 บ้านดงสง่า หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 55 นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน