โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 61 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ผู้บริหาร
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 11 นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
47020021 บ้านตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 47 นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
47020022 บ้านเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 46 นายพรเทพ นามโยธา
47020030 บ้านอูนดง นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 52 นายฉัตรชัย ถานะลุน
47020032 บ้านผักคำภู นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 80 นางประภาพรรณ ชาแสน
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 นายเทพวิมล โคตรตาแสง
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 87 นางละอองเดือน คนยัง
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 55 นายธีรพล ผ่องกมล
47020055 บ้านคำแหว ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 52 นายนาวา มาตราช
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 34 นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
47020057 บ้านคำข่า ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 36 ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 135 นางสุภาพร กิณเรศ
47020063 บ้านบึง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา 54 นายคมกฤษณ์ คนยัง
47020070 บ้านโนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 53 นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่
47020072 บ้านต้นผึ้ง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 54 นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 86 นายสุภาพ ช่างสอน
47020089 บ้านหนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 74 นายไมตรี บนปาก
47020090 บ้านแร่ แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 92 นายสุรพล บรรเทา
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 106 นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 73 นายจันดา ฤทธิธรรม
47020111 บ้านตาดภูวง คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 52 นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
47020125 บ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 48 นายบุญจันทร์ เจริญไชย
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นายเข็มทอง คำภูแสน
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 50 นายทองใบ ธุระนนท์
47020132 บ้านสุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 44 นายสุนทรา นนสุราช
47020133 บ้านอูนโคก หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นายภพธรรม มะลิทอง
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 30 นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
47020146 บ้านคำสะอาด คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 184 นายชนุตร์ หัสขันธ์
47020152 บ้านบึงโน โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 174 นายสุภพ พิลาโสภา
47020153 บ้านหนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 66
47020156 บ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 60 นายเกริกภพ คำภาศรี
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 32 นายสมชาย คำภูแสน
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 168 นายเสงี่ยม นรสาร
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 63 นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 97 นายคำสิงห์ พิบูลภักดี
47020194 บ้านถ่อน บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 138 นายอนุรักษ์ ดอนเส
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 94 นายวีระชัย อินทรเกษม
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 664 นายแกล้วกล้า ประชานันท์
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 114 นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 111 นายสมหวัง มหาวัง
47020226 บ้านชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 46 นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 88 นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
47020228 บ้านภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 51 นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 114 นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 66 นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 29 นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 56 นายประวิทย์ เหมะธุลิน
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 36 นายชุมพร กรุณานำ
47030184 บ้านโคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 88 นายพุทธา คุณมี
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 52 นายชายชาญ อิ่มรักษา
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 47 นายสุจินดา เอ้มะราช
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 56 นายมงคล สุวรรณโคตร
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 102 นายอิศรางกูร บุตรวิชา
47030202 บ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 85 นายนพดล พละศักดิ์
47030203 บ้านดงบาก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 76 นายอภิชาติ หงษ์ภู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 91 นายธนบดี อินลี
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา 55 นายโยธิน เขียววิชัย
47030207 บ้านนาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 157 นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
47030209 บ้านดงสง่า หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 49 นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน
47030210 บ้านหนองแปน หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 45 นายนิคม สีสิงห์