54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
เส้นทางจากเขตไปโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 255 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน เส้นทางจากเขตไปโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ แสดงเส้นทาง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
62
9
5
นายสราวุฒิ บุญยืน
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว แสดงเส้นทาง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นายวชิราวุธ ปานพรม
47020018 บ้านช้างมิ่ง แสดงเส้นทาง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
9
นางนงนุช แก้วไชยะ
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ แสดงเส้นทาง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
134
11
17
นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง แสดงเส้นทาง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
10
นายอดิศร ไชยเทพ
47020021 บ้านตาลเลียน แสดงเส้นทาง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
249
12
18
นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
47020022 บ้านเชิงชุม แสดงเส้นทาง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
134
11
16
นายพรเทพ นามโยธา
47020023 บ้านโนนพอก แสดงเส้นทาง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
9
1
4
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น แสดงเส้นทาง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
23
5
3
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา แสดงเส้นทาง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
21
6
3
47020026 บ้านถ่อน แสดงเส้นทาง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
148
8
15
นางกมลกรณ์ คำผาย
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน แสดงเส้นทาง นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
11
นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร แสดงเส้นทาง นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
11
นางธรรมนูญ ทัศนพงษ์
47020029 บ้านนาเลา แสดงเส้นทาง นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
11
นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
47020030 บ้านอูนดง แสดงเส้นทาง นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
177
11
19
นายฉัตรชัย ถานะลุน
47020031 บ้านนาใน แสดงเส้นทาง นาใน พรรณานิคม สกลนคร ประถมศึกษา
24
6
4
47020032 บ้านผักคำภู แสดงเส้นทาง นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
285
13
19
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ แสดงเส้นทาง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
127
8
11
นางปารวี เจริญยศ
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) แสดงเส้นทาง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
134
11
17
นายเทพวิมล โคตรตาแสง
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ แสดงเส้นทาง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
10
47020036 บ้านนาสาวนาน แสดงเส้นทาง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
11
นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ แสดงเส้นทาง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
239
12
21
นางละอองเดือน คนยัง
47020038 บ้านภูเพ็ก แสดงเส้นทาง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
48
9
10
นายดิเรก ภาโสม
47020039 บ้านบะฮี แสดงเส้นทาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
116
8
11
นางสาวเบญญา สัพโส
47020040 บ้านท่าสองคอน แสดงเส้นทาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
87
9
10
นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
47020041 บ้านนาตากาง แสดงเส้นทาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
11
นายรัชตะ สมพมิตร
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ แสดงเส้นทาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
9
นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
47020043 บ้านบะหัวเมย แสดงเส้นทาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
9
นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน
47020044 อนุบาลพรรณานิคม แสดงเส้นทาง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
722
26
43
นายยุทธนา อุทโธ
47020045 วัดสุทธิมงคล แสดงเส้นทาง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
158
9
16
นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) แสดงเส้นทาง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
41
6
6
นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง แสดงเส้นทาง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
10
นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย แสดงเส้นทาง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
172
11
19
นายธีรพล ผ่องกมล
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ แสดงเส้นทาง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
54
8
7
นายเสมอ บุตรศรี
47020051 บ้านสมสะอาด แสดงเส้นทาง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
9
นางกรรณิกา วิภาคะ
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง แสดงเส้นทาง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
138
8
14
นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี แสดงเส้นทาง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
543
21
25
นายมีชัย กลยณีย์
47020054 บ้านทิดไทย แสดงเส้นทาง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
8
นายอุดร ผ่านสุวรรณ
47020055 บ้านคำแหว แสดงเส้นทาง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
152
12
20
นายนาวา มาตราช
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ แสดงเส้นทาง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
177
11
20
นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
47020057 บ้านคำข่า แสดงเส้นทาง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
138
12
16
ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์
47020058 บ้านโนนอุดม แสดงเส้นทาง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นายก่อเกียรติ สัพโส
47020059 บ้านโคก แสดงเส้นทาง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
109
9
14
นายกัมปนาท สุจริต
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม แสดงเส้นทาง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
74
9
9
นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี
47020061 บ้านหินแตก แสดงเส้นทาง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
60
9
8
นางนันทา บุรีแสง
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) แสดงเส้นทาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
322
18
26
นางสุภาพร กิณเรศ
47020063 บ้านบึง แสดงเส้นทาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
182
11
17
นายคมกฤษณ์ คนยัง
47020064 บ้านหนองหวาย แสดงเส้นทาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
68
9
8
นายพันณาราย เมืองแสน
47020065 บ้านเปือย แสดงเส้นทาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
53
9
7
นายทัศน์ณรงค์ อัมราช
47020066 บ้านขมิ้น แสดงเส้นทาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
29
9
3
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) แสดงเส้นทาง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
310
16
20
นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
47020068 บ้านสว่าง แสดงเส้นทาง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
109
8
12
นายสิทธิพร ประทุม
47020069 บ้านดอนกอย แสดงเส้นทาง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
92
8
10
นายอรุณ ชัยราช
47020070 บ้านโนนทรายคำ แสดงเส้นทาง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
185
11
19
นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่
47020071 บ้านนาถ่อน แสดงเส้นทาง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
206
8
16
นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
47020072 บ้านต้นผึ้ง แสดงเส้นทาง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
182
12
18
นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ แสดงเส้นทาง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
11
นางอรกมล นรัฐกิจ
47020074 บ้านนาล้อม แสดงเส้นทาง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
10
นายสุชาติ สุวรรณรงค์
47020076 บ้านดอนดู่ แสดงเส้นทาง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
40
9
7
นายนิพนธ์ ประมาชิด
47020077 บ้านโนนขมิ้น แสดงเส้นทาง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
5
47020078 บ้านโคกสามัคคี แสดงเส้นทาง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
9
9
นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) แสดงเส้นทาง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
946
30
53
นายไพรวัลย์ ชินโณ
47020080 บ้านนาเหมือง แสดงเส้นทาง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
12
นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง แสดงเส้นทาง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
95
8
11
นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง แสดงเส้นทาง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
32
9
6
47020083 บ้านสร้างขุ่ย แสดงเส้นทาง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
21
8
5
นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ แสดงเส้นทาง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
187
11
18
นายสุภาพ ช่างสอน
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง แสดงเส้นทาง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
193
9
15
นางมณีโสม พุทธโคตร
47020086 บ้านม่วงคำ แสดงเส้นทาง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
126
8
14
นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
47020087 บ้านดอนหวาย แสดงเส้นทาง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
17
6
3
นางพอใจ อินทร์สา
47020088 บ้านนาแยง แสดงเส้นทาง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
16
6
4
47020089 บ้านหนองบัว แสดงเส้นทาง แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
200
11
22
นายไมตรี บนปาก
47020090 บ้านแร่ แสดงเส้นทาง แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
288
13
22
นายสุรพล บรรเทา
47020091 บ้านสมสะอาด แสดงเส้นทาง แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
68
9
8
นางรุ่งฤดี สุนารักษ์
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด แสดงเส้นทาง แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
10
นายสุวิทย์ ป้อสาย
47020093 บ้านหนองไฮ แสดงเส้นทาง แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
8
นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
47020094 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) แสดงเส้นทาง แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
20
8
0
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง แสดงเส้นทาง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
153
8
13
นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
47020096 บ้านท่าลาด แสดงเส้นทาง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
4
3
3
47020097 บ้านสงเปลือย แสดงเส้นทาง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
83
8
9
นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) แสดงเส้นทาง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
399
19
27
นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
47020099 บ้านอุ่มเหม้า แสดงเส้นทาง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
130
8
13
นายมานพ ศรีสร้อย
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด แสดงเส้นทาง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
10
นายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ แสดงเส้นทาง ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
172
11
19
นายจันดา ฤทธิธรรม
47020103 บ้านดงบังป่าโจด แสดงเส้นทาง ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
12
นางสุมาลี เพชรไชย
47020104 บ้านโคกตาดทอง แสดงเส้นทาง ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร ประถมศึกษา
53
8
8
นางสิริมา ศรีสำราญ
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม แสดงเส้นทาง ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
89
8
12
นายยศกร ปวงสุข
47020106 บ้านทุ่งเชือก แสดงเส้นทาง คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
218
9
13
นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) แสดงเส้นทาง คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
153
8
13
นางภรินทร อัคนิจ
47020108 บ้านหนองแปน แสดงเส้นทาง คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
5
47020109 บ้านคำบ่อ แสดงเส้นทาง คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
166
8
11
นายรังสรรค์ มนดาล
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง แสดงเส้นทาง คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
169
9
12
นายโชคชัย สุรารักษ์
47020111 บ้านตาดภูวง แสดงเส้นทาง คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
383
11
25
นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ แสดงเส้นทาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
198
12
16
นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
47020113 บ้านดอนยานาง แสดงเส้นทาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
41
7
6
ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง
47020114 บ้านโคกศาลา แสดงเส้นทาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
6
47020115 บ้านผักตบ แสดงเส้นทาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
6
นายอดิรัน พรหมศิริ
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล แสดงเส้นทาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
150
8
16
นายธวัชชัย ศรีสำราญ
47020117 บ้านนาบ่อ แสดงเส้นทาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
11
8
5
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม แสดงเส้นทาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
149
8
11
นายบุญถิ่น ภูดินทราย
47020119 บ้านโพนไผ่ แสดงเส้นทาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
10
นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
47020120 บ้านห้วยบาง แสดงเส้นทาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
131
9
13
นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง แสดงเส้นทาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
116
8
13
นางสาวนราวดี จันทะนาม
47020122 บ้านหนองแวง แสดงเส้นทาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
8
นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร แสดงเส้นทาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
6
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว แสดงเส้นทาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
9
นายยุทธพงษ์ พจนา
47020125 บ้านกุดตะกาบ แสดงเส้นทาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
174
12
17
นายบุญจันทร์ เจริญไชย
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ แสดงเส้นทาง หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
133
8
12
นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร แสดงเส้นทาง หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
182
11
17
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ แสดงเส้นทาง หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
141
8
11
นางสาวทอแสง สมพินิจ
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ แสดงเส้นทาง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
212
12
18
นายทองใบ ธุระนนท์
47020130 บ้านดงสว่าง แสดงเส้นทาง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
146
9
13
นายอดิศักดิ์ ศรีนา
47020131 บ้านหนองเบญจ แสดงเส้นทาง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
200
9
14
นายอดิศร ไตรยงค์
47020132 บ้านสุวรรณคาม แสดงเส้นทาง สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
152
11
15
นายสุนทรา นนสุราช
47020133 บ้านอูนโคก แสดงเส้นทาง หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
129
11
16
นายภพธรรม มะลิทอง
47020134 บ้านหนองบัวบาน แสดงเส้นทาง หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
9
นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย แสดงเส้นทาง หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
214
9
14
นายวิทยา สัพโส
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง แสดงเส้นทาง หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
155
8
15
นายคำนวน แก้วคำสอน
47020138 บ้านค้อใต้ แสดงเส้นทาง ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
5
3
2
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) แสดงเส้นทาง ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
177
11
18
นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) แสดงเส้นทาง ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
123
8
11
นายสมรรถชัย จดจำ
47020141 ชุมพลศึกษา แสดงเส้นทาง ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
7
นายวิวัฒน์ ชูจิต
47020142 คำเจริญวิทยา แสดงเส้นทาง ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
7
นายวารินทร์ หอมเฮ้า
47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์ แสดงเส้นทาง ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
5
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
138
8
11
นายธนพงษ์ ศักดิ์ศรีวัน
47020145 บ้านยางคำ แสดงเส้นทาง คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
57
8
5
นางขันแก้ว เกตุรักษ์
47020146 บ้านคำสะอาด แสดงเส้นทาง คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
307
14
21
นายชนุตร์ หัสขันธ์
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา แสดงเส้นทาง คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
172
8
12
นายสายชล แก้วสนิท
47020148 บ้านหนองหมากแซว แสดงเส้นทาง คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
135
8
11
นายรัชพล พรหมจำปา
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) แสดงเส้นทาง คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
103
8
10
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) แสดงเส้นทาง โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
236
9
15
นายปัญญา คนงาม
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย แสดงเส้นทาง โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
140
8
11
นายสมพร เสนเสนา
47020152 บ้านบึงโน แสดงเส้นทาง โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
341
14
24
นายสุภพ พิลาโสภา
47020153 บ้านหนองไผ่ แสดงเส้นทาง โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
222
11
16
นายยวงรัตน์ รัฐไสย
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) แสดงเส้นทาง โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
9
นายวินิตย์ พิชพันธ์
47020155 บ้านตาล แสดงเส้นทาง โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
207
10
14
สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา
47020156 บ้านตาลโกน แสดงเส้นทาง ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
193
11
18
นายเกริกภพ คำภาศรี
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) แสดงเส้นทาง ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
139
8
14
นายศราวุธ เกษสะอาด
47020158 บ้านหนองดินดำ แสดงเส้นทาง ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
9
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) แสดงเส้นทาง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
116
11
17
นายสมชาย คำภูแสน
47020160 บ้านหนองหลักช้าง แสดงเส้นทาง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
8
นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
47020161 บ้านนาเตียง แสดงเส้นทาง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
57
8
6
47020162 บ้านหนองหวาย แสดงเส้นทาง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
75
9
9
นายภัทราวุธ โคตรเรือง
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา แสดงเส้นทาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
370
16
28
นายเสงี่ยม นรสาร
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว แสดงเส้นทาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
121
8
10
47020165 บ้านม้า แสดงเส้นทาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
37
8
4
47020166 บ้านดอนยานาง แสดงเส้นทาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
17
8
3
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) แสดงเส้นทาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
9
นายคงกระพัน งอยผาลา
47020168 บ้านหนองหว้า แสดงเส้นทาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
9
นายศฤง ร่าเริง
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ แสดงเส้นทาง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
226
11
21
นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
47020170 บ้านโคกหลวง แสดงเส้นทาง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร ประถมศึกษา
66
8
10
นายเนรมิตร ไชยคุณ
47020171 บ้านคันชา แสดงเส้นทาง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
62
9
8
นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
47020172 บ้านหนองหอย แสดงเส้นทาง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
5
3
1
47020173 บ้านธาตุ แสดงเส้นทาง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
49
7
7
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา แสดงเส้นทาง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
217
11
17
นายคำสิงห์ พิบูลภักดี
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) แสดงเส้นทาง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
9
9
นายวิศรุต อุดมลาภ
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) แสดงเส้นทาง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
105
8
9
นายเจตพนต์ จันทร์เขียว
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี แสดงเส้นทาง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
206
9
15
นายประสิทธ์ จันทร์ไทย
47020178 บ้านโคกหนองกุง แสดงเส้นทาง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
48
8
8
นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
47020179 บ้านคำนาดี แสดงเส้นทาง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
7
นายธนกฤต ชนูนันท์
47020180 ชุมชนบงเหนือ แสดงเส้นทาง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
200
10
17
นายสุรเกียรติ รวมธรรม
47020181 บ้านดอนหัน แสดงเส้นทาง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
10
นางนงรักษ์ ไตรยขันธ์
47020182 บ้านขาว แสดงเส้นทาง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
29
7
6
นายสุรสิทธิ์ วรภาพ
47020183 บ้านบาก แสดงเส้นทาง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
5
นายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ
47020184 บ้านจำปานาถ่อน แสดงเส้นทาง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
136
8
12
นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร
47020185 บ้านโคกสวัสดี แสดงเส้นทาง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
104
8
10
นายอำนาจ ประภาหาร
47020186 บ้านโนนสะอาด แสดงเส้นทาง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
36
8
5
47020187 บ้านหนองกุง แสดงเส้นทาง บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
10
นายประสิทธิชัย เบ้าคำ
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา แสดงเส้นทาง บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
101
9
11
นายคำปุน เสนศรี
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ แสดงเส้นทาง บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
40
9
8
นางสาวหฤทัย สิมมะลา
47020190 บ้านคำไชยวาน แสดงเส้นทาง บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
9
นายวิวิฒน์ กุตัน
47020191 บ้านนาทม แสดงเส้นทาง บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
10
นายอาทิตย์ พลเศษ
47020192 บ้านคำสะแนน แสดงเส้นทาง บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
11
นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
47020193 บ้านหนามแท่ง แสดงเส้นทาง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
12
นางนิตยา รอดเข็ม
47020194 บ้านถ่อน แสดงเส้นทาง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
324
14
21
นายอนุรักษ์ ดอนเส
47020195 บ้านหนองบัวแพ แสดงเส้นทาง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
10
นายนครชัย อุดมลาภ
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นางสาวพัชรารัตน์ แสงวงศ์
47020197 บ้านหนองตาล แสดงเส้นทาง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
9
นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
47020198 บ้านทุ่งปลากัด แสดงเส้นทาง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
11
นายสนิท เชื้อเพชร
47020199 บ้านหนองหอยคัน แสดงเส้นทาง พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
87
9
12
นายธนบัตร พละชัย
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) แสดงเส้นทาง พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
261
11
22
นายวีระชัย อินทรเกษม
47020201 บ้านพันนา แสดงเส้นทาง พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
95
8
12
นายจเร เมืองบาล
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา แสดงเส้นทาง พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
46
9
6
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) แสดงเส้นทาง พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
79
9
11
นางอุทัยวรรณ ชูบุญ
47020204 บ้านโพนสูง แสดงเส้นทาง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
7
นายสมสมัย หารธงชัย
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม แสดงเส้นทาง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
8
นางทิพสุคนธ์ นามมะณี
47020206 บ้านดอนเชียงยืน แสดงเส้นทาง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
134
8
13
นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์
47020207 บ้านคำชนดงต้อง แสดงเส้นทาง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
154
8
14
นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี
47020208 บ้านนางัว แสดงเส้นทาง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
59
9
8
นางสาวสรญา วัชระสังกาศ
47020209 บ้านโคกสีไค แสดงเส้นทาง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นายศรีอุดร อุปโคตร
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง แสดงเส้นทาง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
123
8
12
นายเอกราช เกษศรี
47020211 บ้านแวง แสดงเส้นทาง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
150
8
13
นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ แสดงเส้นทาง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
126
8
12
นายธีรยุทธ คำทิพย์
47020213 บ้านโพนงาม แสดงเส้นทาง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
3
47020214 บ้านสร้างแป้น แสดงเส้นทาง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
131
8
13
นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์
47020215 บ้านหนองชาด แสดงเส้นทาง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
13
นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) แสดงเส้นทาง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1,494
50
92
นายแกล้วกล้า ประชานันท์
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) แสดงเส้นทาง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
129
8
15
นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน แสดงเส้นทาง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
832
30
49
นายจารุ ทองประกอบ
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) แสดงเส้นทาง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
379
20
28
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ แสดงเส้นทาง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
365
12
24
นายสมหวัง มหาวัง
47020221 บ้านหวาย แสดงเส้นทาง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
68
9
7
นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล แสดงเส้นทาง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
385
16
22
นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
47020223 บ้านโคกดินแดง แสดงเส้นทาง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
151
9
15
นางวิจิตรา สำแดงไชย
47020224 บ้านโคกสำราญ แสดงเส้นทาง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
11
นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้น แสดงเส้นทาง หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
49
8
6
47020226 บ้านชัยชนะ แสดงเส้นทาง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
188
11
19
นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา แสดงเส้นทาง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
291
11
18
นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
47020228 บ้านภูตะคาม แสดงเส้นทาง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
210
11
19
นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง แสดงเส้นทาง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
385
14
23
นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
47020230 บ้านคำก้าว แสดงเส้นทาง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
8
10
นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
47020231 บ้านท่าวารี แสดงเส้นทาง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
8
นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน
47020232 บ้านปทุมวาปี แสดงเส้นทาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
11
นายอำนวย พูลศิลป์
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) แสดงเส้นทาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
254
11
18
นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
47020234 บ้านโพนสวาง แสดงเส้นทาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
62
8
9
นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) แสดงเส้นทาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
97
9
11
นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
47020236 อภัยดำรงธรรม แสดงเส้นทาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
77
9
9
นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
47020237 บ้านหนองม่วง แสดงเส้นทาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
14
นายเดชชัย สารบรรณ
47020238 บ้านโคกสะอาด แสดงเส้นทาง วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
83
9
9
นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา แสดงเส้นทาง วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
130
11
17
นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) แสดงเส้นทาง วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
192
11
23
นายประวิทย์ เหมะธุลิน
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) แสดงเส้นทาง วัฒนา ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
75
8
9
นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
47020242 บ้านไทยเจริญ แสดงเส้นทาง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
9
นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
47020243 อุดมสังวรวิทยา แสดงเส้นทาง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
326
16
20
นายประมงค์ สุขชิน
47020244 ชุมชนส่องดาว แสดงเส้นทาง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
10
นายชูเกียรติ ศิริดล
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา แสดงเส้นทาง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
145
11
19
นายชุมพร กรุณานำ
47020246 บ้านทันสมัย แสดงเส้นทาง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
47
8
9
นายทวี แสนอุบล
47020247 บ้านหนองกุง แสดงเส้นทาง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
72
9
8
นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
47030184 บ้านโคกศิลา แสดงเส้นทาง โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
18
นายพุทธา คุณมี
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด แสดงเส้นทาง โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
18
นายชายชาญ อิ่มรักษา
47030186 บ้านคำบอน แสดงเส้นทาง โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
35
9
6
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ แสดงเส้นทาง เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
43
นายจินดา สายคำ
47030188 บ้านทุ่งคำ แสดงเส้นทาง เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
7
นายวิเศษ เสนาชัย
47030189 บ้านสร้างฟาก แสดงเส้นทาง เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
7
47030190 บ้านนาดี แสดงเส้นทาง เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
8
นางลัดดาพร อุดมมา
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) แสดงเส้นทาง เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
15
นายสุจินดา เอ้มะราช
47030192 บ้านแกดำ แสดงเส้นทาง เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
6
47030193 บ้านหนองฮังแหลว แสดงเส้นทาง เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
7
นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
47030194 บ้านทุ่งแก แสดงเส้นทาง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร ประถมศึกษา
0
0
3
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) แสดงเส้นทาง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
12
นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา แสดงเส้นทาง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
18
นายมงคล สุวรรณโคตร
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา แสดงเส้นทาง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
137
9
12
นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม
47030198 หนองจาน แสดงเส้นทาง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
43
9
6
47030199 บ้านหนองน้อย แสดงเส้นทาง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
7
นายหนูทอง อินทะวงษ์
47030200 บ้านหนองแสง แสดงเส้นทาง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
8
นายปิยะนันท์ ธิโสภา
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
22
นายอิศรางกูร บุตรวิชา
47030202 บ้านหนองแวงน้อย แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
21
นายนพดล พละศักดิ์
47030203 บ้านดงบาก แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
322
12
21
นายอภิชาติ หงษ์ภู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
24
นายธนบดี อินลี
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
17
นายโยธิน เขียววิชัย
47030206 บ้านคำเม็ก แสดงเส้นทาง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
5
นายอัครเดช จันทร์โยธา
47030207 บ้านนาสีนวล แสดงเส้นทาง หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
0
0
40
นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา แสดงเส้นทาง หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
15
นางยุวดี แสงจันทร์
47030209 บ้านดงสง่า แสดงเส้นทาง หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
233
11
15
นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน
47030210 บ้านหนองแปน แสดงเส้นทาง หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
15
นายนิคม สีสิงห์