ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 20 ศูนย์
ลำดับ
ศูนย์เครือข่าย
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานศูนย์
1
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
174
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1
2
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
126
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2
3
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
178
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
4
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
215
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
5
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
192
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5
6
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
102
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6
7
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
211
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7
8
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
151
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8
9
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
142
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9
10
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
170
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10
11
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
172
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11
12
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
130
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12
13
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
135
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13
14
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
125
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14
15
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
160
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15
16
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
173
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
17
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
150
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17
18
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
270
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18
19
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
103
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19
20
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20
210
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20