โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่

182
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
19
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่
หมู่ที่ 1 บ้านไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1047540200&Area_CODE=4702

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
16
22
38
ประถมศึกษา
6
64
46
110
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
22
12
34
รวมทั้งหมด
11
102
80
182
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 38 คน

20.88%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 110 คน

60.44%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 34 คน

18.68%