โรงเรียนบ้านคำข่า

131
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำข่า
หมู่ที่ 11 บ้านคำข่าน้อย ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ 042-099222 โทรสาร อีเมล Khamkha.sc@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
18
17
35
ประถมศึกษา
6
37
23
60
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
19
17
36
รวมทั้งหมด
12
74
57
131
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 35 คน

26.72%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน

45.80%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 36 คน

27.48%