โรงเรียนบ้านโนนอุดม

80
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
หมู่ที่ 9 บ้านโนนอุดม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ 042-099225 โทรสาร อีเมล nonudom58school@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540202

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
8
13
ประถมศึกษา
6
41
26
67
รวมทั้งหมด
8
46
34
80
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายก่อเกียรติ สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

16.25%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 67 คน

83.75%