โรงเรียนบ้านโคก

111
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
15
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคก
หมู่ที่ 5 บ้านโคก ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ 0934375942 โทรสาร - อีเมล nongdok_um@hotmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
16
16
32
ประถมศึกษา
6
42
37
79
รวมทั้งหมด
9
58
53
111
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกัมปนาท สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 32 คน

28.83%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 79 คน

71.17%