โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม

76
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม
หมู่ที่ 6 บ้านเสาขวัญกุดก้อม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ 042745070 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
13
9
22
ประถมศึกษา
6
29
25
54
รวมทั้งหมด
9
42
34
76
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

28.95%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 54 คน

71.05%