โรงเรียนบ้านหินแตก

59
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหินแตก
หมู่ที่ 8 บ้านหินแตก ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล hintakschool@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
12
6
18
ประถมศึกษา
6
18
23
41
รวมทั้งหมด
9
30
29
59
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนันทา บุรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 18 คน

30.51%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 41 คน

69.49%