โรงเรียนบ้านทิดไทย

42
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทิดไทย
หมู่ที่ 10 บ้านทิดไทย ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล tidthaischool@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
5
9
14
ประถมศึกษา
5
13
15
28
รวมทั้งหมด
8
18
24
42
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุดร ผ่านสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

33.33%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 28 คน

66.67%