โรงเรียนบ้านคำแหว

171
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
19
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำแหว
หมู่ที่ 3 คำแหว ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ 042-720012 โทรสาร อีเมล khumwae2@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
15
20
35
ประถมศึกษา
6
45
39
84
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
32
20
52
รวมทั้งหมด
12
92
79
171
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนาวา มาตราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 35 คน

20.47%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 84 คน

49.12%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 52 คน

30.41%