โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน

140
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
หมู่ที่ 3 ห้วยบุ่นนาทัน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ - โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
20
17
37
ประถมศึกษา
6
52
51
103
รวมทั้งหมด
8
72
68
140
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 37 คน

26.43%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 103 คน

73.57%