โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร

77
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือนาในงิทยาคาร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ 042-720089 โทรสาร อีเมล Nongphue209@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
8
16
ประถมศึกษา
6
27
34
61
รวมทั้งหมด
8
35
42
77
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

20.78%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 61 คน

79.22%