โรงเรียนบ้านนาเลา

90
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเลา
หมู่ที่ 4 บ้านนาเลา ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล banso_@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
8
14
ประถมศึกษา
6
42
34
76
รวมทั้งหมด
8
48
42
90
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

15.56%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 76 คน

84.44%