โรงเรียนบ้านอูนดง

181
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
19
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านอูนดง
หมู่ที่ 1 บ้านอูนดง ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ 0860983027 โทรสาร อีเมล krutida2524@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
17
15
32
ประถมศึกษา
6
47
50
97
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
28
24
52
รวมทั้งหมด
11
92
89
181
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฉัตรชัย ถานะลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 32 คน

17.68%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 97 คน

53.59%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 52 คน

28.73%