โรงเรียนบ้านนาใน

26
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาใน
หมู่ที่ 5 บ้านนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล krusaengmanee2018@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
10
16
26
รวมทั้งหมด
6
10
16
26
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 26 คน

100.00%