โรงเรียนบ้านผักคำภู

283
จำนวนนักเรียน
14
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
14
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านผักคำภู
หมู่ที่ 6 บ้านผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ 042-099211 โทรสาร อีเมล pkpschool2@hotmail.com
เว็บไซต์ www.pkpschool.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
20
19
39
ประถมศึกษา
8
86
78
164
มัธยมศึกษาตอนต้น
4
45
35
80
รวมทั้งหมด
14
151
132
283
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางประภาพรรณ ชาแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 39 คน

13.78%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 164 คน

57.95%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 80 คน

28.27%