โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

891
จำนวนนักเรียน
30
ห้องเรียน
39
ครู/บุคลากร
30
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
หมู่ที่ 9 บ้านพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042771120 โทรสาร 042771120 อีเมล jumpasamukkee@thaimail.com
เว็บไซต์ www.pkj.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
6
60
81
141
ประถมศึกษา
24
369
381
750
รวมทั้งหมด
30
429
462
891
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพรวัลย์ ชินโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 141 คน

15.82%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 750 คน

84.18%