โรงเรียนบ้านนาเหมือง

135
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเหมือง
หมู่ที่ 10 นาเหมือง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042734232 โทรสาร - อีเมล sompadchai@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
20
17
37
ประถมศึกษา
6
55
43
98
รวมทั้งหมด
8
75
60
135
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 37 คน

27.41%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 98 คน

72.59%