โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง

106
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง
หมู่ที่ 5 บ้านดอนตาล,โนนสูง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042772332 โทรสาร - อีเมล dt.1047020081@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1047540216

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
10
15
ประถมศึกษา
6
39
52
91
รวมทั้งหมด
8
44
62
106
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

14.15%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 91 คน

85.85%