โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

30
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 0883171538 โทรสาร อีเมล thinkpink299@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
5
11
ประถมศึกษา
6
8
11
19
รวมทั้งหมด
8
14
16
30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

36.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน

63.33%