โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย

24
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย
หมู่ที่ 6 สร้างขุ่ย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042-771160 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
1
1
2
ประถมศึกษา
6
5
17
22
รวมทั้งหมด
8
6
18
24
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

8.33%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 22 คน

91.67%