โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่

194
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
หมู่ที่ 2 บ้านดง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 0819744900 โทรสาร อีเมล dongmuengkai@gmail.com
เว็บไซต์ dongmoungkhaischool.ning.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
13
12
25
ประถมศึกษา
6
48
35
83
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
58
28
86
รวมทั้งหมด
11
119
75
194
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุภาพ ช่างสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 25 คน

12.89%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 83 คน

42.78%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 86 คน

44.33%