โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง

185
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
15
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
หมู่ที่ 4 บ้านผ้าขาว ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042734130 โทรสาร - อีเมล phakaophonphang@gmail.com
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
19
32
51
ประถมศึกษา
6
75
59
134
รวมทั้งหมด
9
94
91
185
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางมณีโสม พุทธโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 51 คน

27.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 134 คน

72.43%