โรงเรียนบ้านม่วงคำ

132
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
14
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
หมู่ที่ 9 บ้านคำเจริญ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 0847221929 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ www.mungkum.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
17
13
30
ประถมศึกษา
6
52
50
102
รวมทั้งหมด
8
69
63
132
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 30 คน

22.73%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 102 คน

77.27%