โรงเรียนบ้านดอนหวาย

9
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042720030 โทรสาร อีเมล b.donwai.schl@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
0
2
2
ประถมศึกษา
4
6
1
7
รวมทั้งหมด
6
6
3
9
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพอใจ อินทร์สา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

22.22%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน

77.78%