โรงเรียนบ้านนาแยง

18
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาแยง
หมู่ที่ 6 บ้านนาแยง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042720087 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
15
3
18
รวมทั้งหมด
6
15
3
18
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คน

100.00%