โรงเรียนบ้านหนองบัว

219
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวหลวง ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล nongbua_ac@hotmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1047540227&page=info

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
29
12
41
ประถมศึกษา
6
44
60
104
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
45
29
74
รวมทั้งหมด
11
118
101
219
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไมตรี บนปาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 41 คน

18.72%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 104 คน

47.49%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 74 คน

33.79%