โรงเรียนบ้านแร่

299
จำนวนนักเรียน
13
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
13
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแร่
หมู่ที่ 1 บ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042-164863 โทรสาร อีเมล banraeschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.banrae.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
29
19
48
ประถมศึกษา
7
75
84
159
มัธยมศึกษาตอนต้น
4
52
40
92
รวมทั้งหมด
13
156
143
299
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรพล บรรเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 48 คน

16.05%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 159 คน

53.18%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 92 คน

30.77%