โรงเรียนบ้านสมสะอาด

66
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
หมู่ที่ 2 บ้านสมสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 0899375858 โทรสาร 0862231427 อีเมล siripan2513@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
11
10
21
ประถมศึกษา
6
25
20
45
รวมทั้งหมด
9
36
30
66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนาวา มาตราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 21 คน

31.82%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 45 คน

68.18%