โรงเรียนบ้านหนองไฮ

81
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮน้อย ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042-099241 โทรสาร อีเมล nonghai07@hotmial.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
15
27
ประถมศึกษา
6
22
32
54
รวมทั้งหมด
8
34
47
81
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน

33.33%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 54 คน

66.67%