โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)

23
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
หมู่ที่ 9 บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
1
1
2
ประถมศึกษา
6
11
10
21
รวมทั้งหมด
7
12
11
23
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

8.70%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 21 คน

91.30%