โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด

99
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด
หมู่ที่ 8 หนองแคน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล nonkhaen07@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540235

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
7
8
15
ประถมศึกษา
6
43
41
84
รวมทั้งหมด
8
50
49
99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุวิทย์ ป้อสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

15.15%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 84 คน

84.85%