โรงเรียนบ้านนาถ่อน

210
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาถ่อน
หมู่ที่ 2 บ้านนาถ่อน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042-167218 โทรสาร 042167218 อีเมล nathon-school@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
20
18
38
ประถมศึกษา
7
84
88
172
รวมทั้งหมด
9
104
106
210
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 38 คน

18.10%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 172 คน

81.90%